Josephine patří mezi naše specialisty v oboru Test Engineering. Píše skripty pro testování nových vylepšení našich webových a mobilních aplikací, jejichž účelem je ověřit, zda vše funguje podle obchodních specifikací a tak, jak má. Čeština sice není její rodný jazyk, avšak dost dobře jí rozumí i hovoří a v případě nutnosti přejde do angličtiny. Co si myslí o Komerční bance po jednom roce u nás? To nám poví v následujícím rozhovoru.

Josephine is one of our Test Engineers. She writes scripts to test new enhancements to web and mobile applications, verifying that everything works according to business specifications and as it should. Although Czech is not her mother tongue, she understands and speaks it quite well and when the occasion calls for it, she switches to English. What does she think about Komerční banka after one year? She tells us in the following interview.

 

 

Než se dostaneme ke Komerčce a Tvé práci, povíš nám něco o sobě? Odkud pocházíš? Jak nejraději trávíš svůj volný čas? Nebo co Tě vystihuje? Na mě působíš jako velmi společenská a energická osoba. Odhaduji tak správně?

Before we get to Komerčka and your work, will you tell us something about yourself? Where do you come from? How do you like spending your free time? And maybe, what describes you best? You seem to me to be a very social and energetic person. Am I guessing right?

Ano, velice společenská, velice hlasitá, což moji přátelé vždy komentují, že není typické pro ajťáka. Vždy odpovídám tak, že než se ze mě stala ajťačka, byla jsem nejdřív Uganďanka. Uganďané jsou velice společenští a všeobecně šťastní lidé. Mou oblíbenou aktivitou ve volném čase je tanec. Tancem žiju. Miluji sporty, takže běhám, chodím do posilovny, jezdím na kole, trochu jezdím na snowboardu a chodím na túry. Ještě musím vyzkoušet lezení po stěně. Moc ráda hraji na kytaru a bez hudby nemohu žít.

Yes, very social, very loud, on which friends always comment, is not typical of an IT person. I always respond that I was Ugandan first before I became an IT girl. Ugandans are very social, all round happy people. My favourite pastime activity is dancing. I breathe dancing. I love sport and so I run, work out at the gym, bike, do a little snowboarding, and hike. I am yet to try wall climbing. I love playing my guitar and I can’t live without music.

 

Tvé příjmení naznačuje, že Tě s Českou republikou poutá něco víc. Že by rodinné kořeny nebo snad láska?

Your surname indicates that there is some closer bond between you and the Czech Republic. Would it be family roots or love?

Vdala jsem se za českou vysokou (p. Daněk) a spolu máme dvě krásné děti, které jsou tak bláznivé jako já.

I am married to a Czech deer (Daněk) and we have two beautiful and ‘as crazy as I am’ children.

 

V Komerčce jsi něco málo přes rok. Co Tě k nám přivedlo?

You have been at Komerčka a little over one year. How did it happen that you applied for a job at KB?

Kamarád, také zaměstnanec KB, mi doporučil volnou pozici.

An open position was recommended to me by a friend, who’s also a KB employee.

 

A vzpomeneš si ještě na svůj první den u nás? Jak probíhal? Co se Ti honilo hlavou?

And do you still remember your first day at KB? How it went? What swirled in your mind?

Můj první pracovní den v Komerčce byl můj první den, kdy jsem česky hovořila po dobu osmi hodin v kuse. Ten den jsem šla spát brzy. 😊

My first day working at KB was my very first day speaking Czech for eight hours straight. I went to bed early that night. 😊

 

Přibliž nám tedy, v jakém týmu pracuješ a v čem spočívá Tvá role.

So tell us what team you work in and what your role is about.

Pracuji v týmu BPM. BPM je platforma, která hostí celou řadu KB systémů / aplikací pro klientská rozhraní. Můj tým se zabývá všemi aspekty platformy BPM, jejím vývojem, testováním a udržováním. Pracuji jako Test Engineer pro BPM celkově. Moje práce zahrnuje tvorbu programů (skriptů) pro testování API rozhraní našich jednotlivých mikroslužeb, automatizaci testování a regresní testování platformy. Jsem také členkou Testing Center of Expertise (Testing CoE) a mým úkolem je přinášet veškeré novinky, nové vývojové a best practice poznatky z Testing CoE do týmu BPM.

I am working with the BPM team. BPM is a platform that hosts a number of KB’s customer interfacing systems/applications. My team covers all aspects of the BPM platform; it is development, testing, and maintenance. I work as BPM’s overall Test Engineer. My work includes creating scripts for testing APIs of our various micro-services, and test automation and the platform’s regression testing. I am also a member of the Testing Centre of Expertise (Testing CoE) and I am responsible for bringing any news, new developments and best practices from Testing CoE to the BPM team.

 

Proč zrovna IT? Jak ses k němu vlastně dostala? Je to oblast, která Tě zajímá už delší dobu a chceš se jí i nadále věnovat?

Why IT? How did you actually get into IT? Is this an area that has interested you for a long time and you want to continue to focus on it?

Opravdu nemám tušení. Jednu dobu jsem byla rozhodnutá stát se lékařkou, jenže pak jsem si v sedmnácti poprvé sedla k počítači. Zbytek je historie. Vystudovala jsem s bakalářským titulem v oboru počítačové vědy.

I really have no idea. One moment, my mind was set on being a doctor and then I saw my first computer at 17. The rest is history. I have attained a bachelor’s degree in Computer Science.

 

Josephine Daněk, Test Engineer

Jak hodnotíš dnešní možnosti žen najít uplatnění v IT? Jsou pryč doby, kdy převažoval názor, že IT je parketou výhradně mužů? Mimochodem, kolik dalších žen je s Tebou v týmu?

How do you evaluate the possibilities for women working in IT? Are the times gone when it was said that IT is an area exclusively for men? By the way, how many other women work in your team?

Když jsem po promoci začínala jako ajťačka, získat si akceptované postavení jako rovnocenná konkurence mužům s podobnými schopnostmi bylo pro ženy mnohem obtížnější. Žena svou schopnost musela prokázat, zatímco od muže stačilo jeho pouhé slovo. Ale doba se změnila. V současné době jsou pracovní místa IT ženám dostupná stejně jako mužům a většinou se jim věří, že jejich výkon bude stejný jako mužů. V mém squadu je ještě jedna žena.

When I was starting out as an IT girl after graduation, it was much harder for a woman to be accepted as equal competition to a man of similar capabilities. A woman had to prove that she could, while a man could be taken at his word. Times have changed though. Women currently have the same access to IT jobs as do men and in most cases, trusted to deliver just the same. There is one other lady in my squad.

 

 

Jsi v týmu jediná, pro koho čeština není rodným jazykem? Jaké to je pracovat v prostředí, kde většina lidí kolem mluví jinou řečí?

Are you the only one in the team for whom Czech is not the mother tongue? What is it like to work in an environment where most people around you speak another language?

Ne. Máme v týmu i Rusy a Slováky, ale já jsem jediná neslovanského původu. Začátky byly trochu obtížnější, neboť jsem si zvykala na různé způsoby výslovnosti a dikce – každý Čech totiž mluví jinak. Možná vám to ani nepřijde, ale v důsledku pouhé změny intonace znějí jednotlivá slova nově nebo jinak. Členové mého týmu mají se mnou trpělivost. Někdy v řeči zpomalí nebo přepnou do angličtiny, aby mi vyhověli.

No. We have Russians and Slovaks, but I am the only one of a non-Slavic origin. The beginning was a little difficult as I was getting used to the various accents and special ways each person spoke Czech. It doesn’t seem obvious, but the mere change of intonation can make a single word sound new or different. My team members have been patient with me. They sometimes slow down their speech or switch to English to accommodate me.

 

Rozumíš alespoň trochu česky?

Do you understand at least a little Czech?

Ano, česky mluvím.

Yes, I speak Czech.

 

Takže kdybychom se teď spolu začaly bavit česky, budeš mi rozumět?

So if we now start talking Czech, will you understand me?

Samozřejmě. Jak se ti daří? 😊​​​​​​​

Of course. Jak se ti daří? 😊

 

Mnoho lidí, kteří u nás nepracují, stále vidí Komerčku jako tu velkou korporaci s neosobní atmosférou a zastaralými, složitými procesy. Jaký je Tvůj názor jako člověka „zevnitř“?

Many people who do not work with us still see Komerčka as a large corporation with an impersonal atmosphere and outdated, complex processes. What is your opinion as an ‘inside’ person?

Komerční banka je skutečně velká korporace a jako každá velká korporace s velkým počtem zaměstnanců je nutné zavést v ní procesy tak, aby vše běželo hladce. Změnit fungující proces tak, aby šel s dobou, není snadné, ale Komerčka jde správným směrem. Zavedla například agilní způsob práce. Patřím do squadu, který má svůj produkt, vlastníka produktu, testery, návrháře, vývojáře apod.

KB is a large corporation, it’s true, and as any large corporation with a large number of employees, processes have to be put in place so everything runs smoothly. It’s not easy to change a working process to move with the times, but KB is moving in the right direction. For instance, they’ve implemented the agile framework. I belong to a squad with a product, product owner, testers, designers, developers etc.

 

Jsem ráda, že zmiňuješ agilní transformaci. Je totiž důležitou součástí proměny, kterou Komerčka prochází. Jak Ti vyhovuje tento styl práce?

I’m glad you’ve mentioned the agile transformation. It’s an important part of the transformation that Komerčka is going through. How does this style of work suit you?

Podporuje lepší komunikaci mezi členy mého squadu, protože v něm panuje kamarádský duch. Každý den máme stand-up meetingy a kromě toho, že prezentujeme stav své práce, také snadno nalézáme řešení problémů, protože každý má možnost se vyjádřit. Pokud je mnoho vynikajících mozků na jednom místě, pak je to snazší. Když je nutné jednat urychleně, okamžitě o tom každý ví a dělá vše, co je v jeho silách, jelikož všichni cítíme odpovědnost za své produkty. Společnou prací se nakonec dobereme k úspěchu. ​​​​​​​

It encourages better communication among members of my squad as there is a sense of camaraderie. We have daily stand-up meetings and in addition to showing the status of our work, solutions to problems are easily found as everyone is able to chip in. It’s easier when many brilliant heads are in one place. When there is a need for speed, it’s conveyed immediately and everyone does their best, as we all feel responsible for our products and ultimately work together to bring about success.

 

Na závěr mi dovol mou oblíbenou otázku. Jak bys popsala Komerčku třemi slovy?

Finally, let me ask my favourite question. How would you describe Komerčka in three words?

Inkluzivní, pokroková, pečující.

Inclusive, progressive, nurturing.